Das Röntgen ist die radiologische Basisuntersung für fast alle Erkrankungen...

Geräteausstattung

Carestream Health Ka­bel­lo­ser De­tek­tor DRX1

Kodak DirectView DR 7500

Kodak DirectView DR 9500

Siemens Axiom Vertix MD Trauma

Philips Optimus Bucky Diagnost

Siemens FD Thorax

PaX-Ze­nith 3D Or­tho­pan­to­mo­graph und Di­gi­ta­ler Vo­lu­men­to­mo­graph

Pro­Max 3D Max Pro­Face Di­gi­ta­ler Vo­lu­men­to­mo­graph

<